คำชี้แจง
            1. ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนด้วยสื่อประสม (Multimedia)
            2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
            3. ศึกษาเนื้อหาตามหัวข้อต่าง ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ย่อย
            4. ทำกิจกรรมจากใบงานประจำหน่วยการเรียนรู้ย่อย
            5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

  ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้