ขื่อ - สกุล  :  นายชาญณรงค์  เพ็งโนนยาง
ตำแหน่ง :  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา  :   ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี
สถานที่ทำงาน  :  โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
                              เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
e-mail : krooaon0502@hotmail.com