1) เด็กชายธาดา  ทิ่มอิ่ม เด็กชายณัฐพร  แซ่โค้วและเด็กชายวรวิช สามารถ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-ป.6  การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 “สุพรรณวิชาการ 62” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
 
2) เด็กชายธาดา  ทิ่มอิ่ม เด็กชายณัฐพร  แซ่โค้วและเด็กชายวรวิช สามารถ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-ป.6  การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 14 “เมืองกาญวิชาการ 61” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561
 
3) เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริโชติ เด็กหญิงสายธาร  มงคลสุวรรณวงค์ และเด็กหญิงนันธิชา  เจียรภัทรานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 13 “อยุธยาวิชาการ 60” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560
 
4) เด็กชายปณัย  เปล่งใส เด็กชายธนโชติ  ปัญสุวรรณและเด็กชายพีรธัช  อ่ำไร่ขิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 13 “อยุธยาวิชาการ 60” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

 

5) เด็กชายปณัย  เปล่งใส เด็กชายธนโชติ  ปัญสุวรรณและเด็กชายพีรธัช  อ่ำไร่ขิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 12 “ชะอำวิชาการ 59” ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559  
 
6) เด็กชายกวินท์  ลี่แตง เด็กหญิงชนัญญา  ทิมเสถียรและเด็กหญิงวรัญญา  วันทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 12 “ชะอำวิชาการ 59” ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559

 

 7) เด็กชายวัน  ชัยนน  เด็กชายตะวัน บัวลาและเด็กชายพงศธร    ผัดแสน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 11 “ราชบุรีวิชาการ 58” ระหว่างวันที่ 17-9 มิถุนายน 2558
 

8) เด็กหญิงวัชราภรณ์  แต้ชัยรักษ์  เด็กชายสุรวิช  โตวิจิตรและเด็กชายณัฐพล ทองอุไร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 11 “ราชบุรีวิชาการ 58” ระหว่างวันที่ 17-9 มิถุนายน 2558

 

9) เด็กชายสุริยา  ฤทธิพงษ์เด็กชายปรเมษฐ์  สุริยาธานินทร์และเด็กชายพงษ์พัฒน์  ฟุ้งเฟื่อง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 10 “หัวหินวิชาการ 57” ระหว่างวันที่ 25-27มิถุนายน 2557

 

10) เด็กชายอภิสิทธิ์   อู๋หนู เด็กชายนนทวัฒน์  ไกรทองรุ่งเรืองและเด็กชายจักริน  น้อยฉวี ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม การประกวดแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 10 “หัวหินวิชาการ 57” ระหว่างวันที่ 25-27มิถุนายน 2557