ได้รับรางวัล " สื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม "
ในการประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2555

 

     
ได้รับรางวัล " หนึ่งแสนครูดี "
ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปีการศึกษา 2554

 

 

     
 
ได้รับรางวัล " ครูผู้สอนดีเด่น "
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับเขตการศึกษา 1
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ปีการศึกษา 2552

 

     
ได้รับรางวัล " ครูผู้สอนดีเด่น "
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
 ปีการศึกษา 2552