1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
         2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                 2.2
 ป.4/1  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์     
                        
ป.4/2  ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ
                         
ป.4/3  บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

2. สาระการเรียนรู้
    2.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
             1) แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆ บนโลก มีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกจึงมีผลทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกเสมอ
         
2) แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุมีน้ำหนัก โดยวัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง
   
      3) มวลของวัตถุ คือ ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

3. สาระสำคัญ
       
แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกและที่อยู่ใกล้โลก ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส และมีทิศทางเข้า
สู่จุดศูนย์กลางของโลก ทำให้วัตถุมีน้ำหนักและตกลงสู่พื้นโลกเสมอ ซึ่งเราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุได้โดยใช้เครื่องชั่งสปริง

คำแนะนำ 
      1. ศึกษาเนื้อหาวิชาตามหัวข้อต่าง ๆ  ในหน่วยการเรียนรู้ 
      2. ทำกิจกรรมการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ 1.4

กิจกรรมที่ 1.4  ดาวน์โหลดใบงาน       
ฉลยกิจกรรมที่ 1.4   ดาวน์โหลดเฉลย

         น้ำหนัก (Weight)  เกิดจากแรงดึงดูดที่โลกกระทำกับวัตถุหนึ่งๆ ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทำให้วัตถุมีน้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนัก
        
น้ำหนักคือค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุต่างๆบนโลกโดยดึงดูดให้วัตถุตกลงมาที่พื้นโลกน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน (N)

          มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุนั้นซึ่งมีค่าคงที่ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดของโลกเช่น มวลหิน  มวลของผลไม้ มวลกระดาษ มวลมีหน่วย    เป็นกรัม (g) หรือกิโลกรัม (kg)

   การหาน้ำหนักของวัตถุ

         เราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ   ที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกได้ด้วย เครื่องชั่งสปริง  โดยค่าที่อ่านได้จะเท่ากับขนาดของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุซึ่งเป็นน้ำหนักของวัตถุนั้นเอง

  เครื่องชั่งสปริงแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ

1. เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน

2. เครื่องชั่งสปริงแบบตั้ง

         สามารถชั่งน้ำหนักของวัตถุได้หลายแบบ แบบที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือใช้สปริง โดยดูว่าน้ำหนักของของวัตถุดึงให้สปริงยืดได้เท่าไร น้ำหนักมากก็ทำให้สปริงยืดมาก

         ที่ตำแหน่งเดียวกันบนโลก แรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกที่จะทำต่อวัตถุต่างๆจะมีค่าเท่ากันเสมอแต่วัตถุต่างๆ บนโลกมีมวลต่างกันแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุเหล่านั้นจึงมีค่าแตกต่างกันวัตถุจึงมีน้ำหนักไม่เท่ากัน  เช่น  ส้มโอมีมวลขนาดใหญ่แรงดึงดูดจริงมากกว่ามะนาวซึ่งมีมวลขนาดเล็กกว่าทำให้ส้มโอมีน้ำหนักมากกว่ามะนาว ปลาชนิดและขนาดต่างกัน