1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
    2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
            ว 2.2
 ป.4/1  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์     
                    
ป.4/2  ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ
  
                
ป.4/3  บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

2. สาระการเรียนรู้
    2.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
             1) แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆ บนโลก มีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกจึงมีผลทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกเสมอ
         
2) แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุมีน้ำหนัก โดยวัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง
   
      3) มวลของวัตถุ คือ ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

3. สาระสำคัญ
         
แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกและที่อยู่ใกล้โลก ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส และมีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลก ทำให้วัตถุมีน้ำหนักและตกลงสู่พื้นโลกเสมอ ซึ่งเราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุได้โดยใช้เครื่องชั่งสปริง

คำแนะนำ 
         1. ศึกษาเนื้อหาวิชาตามหัวข้อต่าง ๆ  ในหน่วยการเรียนรู้ 
         2. ทำกิจกรรมการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ 1.5

กิจกรรมที่ 1.5  ดาวน์โหลดใบงาน       
ฉลยกิจกรรมที่ 1.5   ดาวน์โหลดเฉลย

 มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุ

ตัวอย่างภาพที่ 1

วัตถุมีขนาด ปริมาตร (Volume) ของ วัตถุที่ 1 และวัตถุที่ 2 จะเท่ากัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามวลและน้ำหนักของวัตถุทั้ง ชนิดจะเท่ากันตามขนาดของวัตถุ    เพราะมวลภายใน วัตถุที่ มีความหนาแน่นมากกว่า วัตถุที่ 1 จึงทำให้ วัตถุที่ 2 มีน้ำหนักมากกว่า วัตถุที่ โดยสรุปน้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก   และวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย

      
       

     ตัวอย่างภาพที่
2
     ขวดที่ 1 วัสดุภายในคือเหรียญโลหะ         ขวดที่ วัสดุภายในคือลูกบอลโฟม

          แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้ใกล้โลกเช่นโลกดึงดูดดาวเทียมโลกดึงดูดดวงจันทร์โดยที่วัตถุนั้นไม่ได้สัมผัส
กับผิวโลกแรงโน้มถ่วงของโลกจึงเป็นแรงไม่สัมผัสซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกจะมีลักษณะดังนี้

             1.  แรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกเมื่อลากเส้นสมมติตามทิศทางที่วัตถุทั้งหลายตกลงสู่พื้นเส้นทั้งหมดจะมาพบกันที่จุดศูนย์กลางของโลก

 2.  ที่ตำแหน่งเดียวกันแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุต่างๆจะเพิ่มขึ้นตามมวลของวัตถุนั้นๆเช่นมวลของวัตถุเช่นส้มหนึ่งลูกมวลน้อยน้ำหนักน้อย   แตงโมขนาดมวลใหญ่ทำให้มีน้ำหนักมากกว่า

 3.  แรงโน้มถ่วงของโลกจะลดลงเมื่อระยะห่างของวัตถุจากจุดศูนย์กลางของโลกเพิ่มขึ้นหรือวัตถุอยู่ห่างไกลจากโลกเพิ่มมากขึ้นค่าแรงโน้มถ่วงจะลดลง เช่น ก้อนหินก้อนเดิมชั่งผิวโลกจะมีน้ำหนักมากกว่าขึ้นไปชั่งบนยอดตึกสูงๆ