1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
   
        มาตรฐาน  ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
                            
2.3  .4/1 จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

2. สาระการเรียนรู้
    2.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
              เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง จะทำให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจำแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ซึ่งทำให้มองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น

3. สาระสำคัญ
      
   
 แสงเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางแหล่งกำเนิดแสงมีทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่สำคัญ ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสง จากแหล่งกาเนิดแหล่งกาเนิดแสงชนิดต่าง ๆ

คำแนะนำ 
         1. ศึกษาเนื้อหาวิชาตามหัวข้อต่าง ๆ  ในหน่วยการเรียนรู้ 
         2. ทำกิจกรรมการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ 2.1

กิจกรรมที่ 2.1  ดาวน์โหลดใบงาน       
ฉลยกิจกรรมที่ 2.1   ดาวน์โหลดเฉลย

      แสง คือ   พลังงานรูปหนึ่งที่ไม่มีตัวตน แต่สามารถทำงานได้ แสงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ  แสงเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปหนึ่งแล้วยังเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้  
แสงสว่างมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประโยชน์ทางตรง

      ช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆ
     
ช่วยให้ผ้าที่ตากไว้แห้ง
     
ช่วยในการถนอมอาหาร

ประโยชน์ทางอ้อม

        ช่วยทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำ
       
ช่วยให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ หรือเซลล์สุริยะ
       
ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ
       
ทำให้มีการประดิษฐ์สิ่งที่ใช้เกี่ยวกับแสง ได้แก่ ทัศนูปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว กล้องดูแห่ กล้องสองตา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการมองเห็น ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย

 

         การเคลื่อนที่ของแสง

แสงมีความสำคัญกับเรามาก  สิ่งแรกที่เราทำเมื่อเข้าไปในห้องมืด คือ การเปิดไฟหรือจุดเทียนแสงช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้

        แสงเป็นแหล่งแหล่งพลังงานพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลกช่วยให้พืชสร้างอาหารได้ทำให้คนเราทำกิจกรรมต่าง  ๆ ได้     แสงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดในโลกการเรียนรู้ธรรมชาติของแสงจะช่วยให้เรานำความรู้เกี่ยวกับแสงไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง

      การเดินทางของแสงแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดที่เรารู้จัก  คือ  ดวงอาทิตย์เราทราบแล้วว่าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมายังโลกของเราได้  แสงจากดวงไฟในห้องส่องมากระทบ
สิ่งของต่าง ๆ  ในห้องของเราได้แสงเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

 แสงเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางแหล่งกำเนิดแสงมีทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่สำคัญ   

 สมบัติของแสง

     1.       แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
2.      
แสงเดินทางเป็นเส้นตรง ด้วยอัตราเร็ว 3103 เมตรต่อวินาที หรือ 186,000 ไมล์ต่อวินาที 
3.  
แสงมีการสะท้อน การหักเห และการกระจายแสง ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ

แหล่งกำเนิดแสง

        1. ดวงอาทิตย์  เป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด
               เมื่อปี พ.ศ.
2209 เซอร์ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทดลองเกี่ยวกับ เรื่องแสง พบว่าถ้าให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านปริซึม  แสงจะเกิดการหักเหออกมาเป็นแสงสีต่าง ๆ  7 สี เรียกว่า สเปกตรัม เริ่มจากแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นไปหาแสงสีที่มีความยาวคลื่นยาวได้ดังนี้ คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง ที่สามารถมองเห็นได้  
นอกจากนี้ยังมีรังสีอื่น ๆ  ที่ไม่สามารถมองเห็นได้  ได้แก่ รังสีเหนือม่วง หรือรังสีอัลตราไวโอเลต เป็นรังสีที่มีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วง และรังสีใต้แดงหรือรังสีอินฟาเรด  เป็นรังสีที่มีความถี่ต่ำกว่าแสงสีแดง

            1. สิ่งมีชีวิต เช่น หิ่งห้อย ปลาบางชนิด
            2. เทียนไข คบเพลิง หลอดไฟฟ้า เป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานรูปอื่นมาเป็นพลังงานแสง ปริมาณพลังงานแสงที่ส่องออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงใด ๆ     ต่อหนึ่งหน่วยเวลาหรืออัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสง มีหน่วยการวัดเป็น ลูเมน หลอดไฟฟ้าที่นิยมใช้กันตามบ้านเรือนมี 2 ชนิด คือ หลอดไฟฟ้าแบบไส้ และหลอดไฟฟ้า
แบบไส้ และหลอดเรืองแสงหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในจำนวนวัตต์ที่เท่ากัน หลอดเรืองแสงให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟฟ้าแบบไส้ประมาณ
3-4 เท่า